Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, działanie 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałanie 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Fundacja Dominium Łomnica zaprasza do składania ofert na roboty budowlane.

 

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017.pdf
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017.pdf
Przedmiar robót.pdf
Projekt budowlany.pdf