Wynik zapytania ofertowego nr 1/2017


Fundacja Dominium Łomnica
prezentuje poniżej wynik dot. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, działanie 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałanie 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.